Return to site

DLACZEGO FRANKOWICZE WYGRYWAJĄ W SĄDACH

W ostatnim czasie pojawiły się nowe, korzystne dla frankowiczów wyroki. To kolejne sprawy, w których sąd przyznaje rację kredytobiorcy i uznaje, że umowy kredytów 'walutowych' mają w sobie wady skutkujące albo bezskutecznością indeksacji kredytu do waluty obcej albo wręcz nieważnością umowy.

  • Wyrok z dnia 8 września 2016 roku, sygn.akt I ACa 288/16 - przegrana mBanku w sprawie o pozbawienie bankowego tytułu wykonalności (BTE)
  • Wyrok z dnia 13 lipca 2016 roku, sygn.akt I C 916/16 - przegrana banku BGŻ w sprawie o zapłatę przeciwko kredytobiorcy z umowy kredytu denominowanego w CHF

DLACZEGO KREDYTOBIORCY WYGRYWAJĄ Z BANKAMI?

PO PIERWSZE sądy zdają się coraz lepiej rozumieć specyfikę umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych kursem waluty obcej.

Kolejne sprawy, zarówno te prowadzone przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ostatni wpis do rejestru klauzul niedozwolonych klauzuli indeksacyjnej miał miejsce 25.04.2016 r., 6380) jak i sprawy indywidualne prowadzone przed sądami powszechnymi jednoznacznie potwierdzają, że stosowane do przeliczeń kursy walut z bankowych tabel kursowych nie doznawały żadnych ograniczeń, przez co bank już po zawarciu kontraktu mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy.

Banki wykorzystywały indeksację/waloryzację kursem waluty obcej do osiągania dodatkowych przychodów z tytułu różnic kursowych, choć ustawa prawo bankowe jednoznacznie definiuje wynagrodzenie z tytułu udzielonego przez bank kredytu.

Były to przychody, które banki po zawarciu kontraktu z kredytobiorcą mogły sobie dowolnie regulować, poprzez zwiększenie widełek kursowych, co de facto czyniły w różnych okolicznościach. Dla jednych powodem był kryzys finansowy spowodowany wydarzeniami 2008 roku, później narzucane bankom przez KNF ograniczenia w zakresie udzielania kredytów 'walutowych', ale też zwyczajna chęć zysku. Kredytobiorca hipoteczny nie jest co do zasady mobilnym kredytobiorcą. Łatwiej i taniej jest wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego, niż refinansować kredyt hipoteczny do innego banku.

Umowy kredytowe były tak skonstruowane, że nie było w nich żadnego zabezpieczenia przed dowolnością w przesuwaniu widełek kursowych. Z niektórych w ogóle nie wynikało, że bank pobiera wynagrodzenie w postaci spreadu. Przy wykonywaniu niektórych umów co do zasady w ogóle nie było transferu waluty, bowiem część banków nie korzystała z pożyczek walutowych do finansowania akcji kredytowej w walutach obcych, a tym samym w ogóle nie stawiała do dyspozycji kredytobiorcy kwot w walucie obcej.

PO DRUGIE mamy pierwszy wyrok Sądu Najwyższego (II CSK 750/15) dotyczący sprawy indywidualnego kredytobiorcy - frankowicza, w którym SN wypowiedział się jednoznacznie o dowolności w kształtowaniu kursów w tabelach kursowych banków - jest niedopuszczalna.

PO TRZECIE dzięki właściwemu tłumaczeniu dyrektywy unijnej (93/13/EWG) nie ma już wątpliwości, że abuzywność postanowienia dotyczącego indeksacji / waloryzacji nie może być zniesiona poprzez właściwe wykonanie umowy w przyszłości, czyli dookreślenie zasad ustalania kursów walut, tak by pozbawić je znamion dowolności. Dla oceny niedozwolonego charakteru postanowienia zawartego w umowie kredytowej ważne jest brzmienie tegoż postanowienia na moment zawarcia umowy.

Tak więc, skutkiem wprowadzenia do umów abuzywnych zapisów dotyczących indeksacji /waloryzacji kredytu jest ich wygumkowanie z umowy kredytowej.

Mając na uwadze powyższe, wygrane frankowiczów powinny już teraz stanowić regułę, a nie wyjątek od niej. Sądowe potwierdzenie abuzywnego charakteru klauzul przeliczeniowych oznaczać będzie spłatę kredytu złotowego bez jakichkolwiek przeliczeń na franka szwajcarskiego, zarówno kwoty kredytu jak i raty kredytowej.

biuro@kancelariabankowa.pl

tel. (22) 241 45 91

ul. Dobra 11 lok. 6, 00-384 Warszawa

Masz umowę kredytową indeksowaną, waloryzowaną lub denominowaną w walucie obcej? Napisz do nas >>

Zajmujemy się roszczeniami z umów kredytowych.

A jeżeli bank wypowiedział Ci już umowę skontaktuj się z nami. Podejmiemy skuteczną obronę!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego >> lub zadzwoń do nas 22 241 45 91