• NIE WIESZ CO MOŻESZ ZROBIĆ ZE SWOIM KREDYTEM?

  Skutecznie pomagamy 'Frankowiczom'. Zadzwoń tel. 572 490 788
  lub napisz poniżej

 • NASZE USŁUGI

  Roszczenia z umów kredytowych

  Sprawdź swoją umowę i odzyskaj niesłusznie pobrane opłaty, prowizje i ubezpieczenia

  Zapewne niejednokrotnie zastanawialiście się Państwo czy w Waszych relacjach z bankiem wszystkie decyzje banku i jego praktyki są właściwe i odbywają się z poszanowaniem klienta i prawa. Wszak bank jest instytucją zaufania publicznego i niejako już sam ten status sugeruje, że winien kierować się uczciwością, profesjonalizmem i rzetelnością.

   

  Nie jest tak zawsze. Umowy zawierane z bankiem mogą zawierać postanowienia prawnie wadliwe. Przykładem postanowień, które nie wiążą klienta są niedozwolone postanowienia umowne, zaczerpnięte z wzorców umów, których klienci chcący zaciągnąć kredyt hipoteczny praktycznie w ogóle nie mogą negocjować. Wiążą się one na przykład z ponoszeniem przez klienta kosztów, które stanowią niekiedy bolesne finansowo obciążenie.

   

  Poza wprowadzaniem do umów niedozwolonych klauzul umownych zdarza się, że banki pobierają od klientów bezprawnie lub spornie różnego rodzaju opłaty bądź prowizje, za czynności które powinny być z takich opłat zwolnione bądź takie, które nie znajdują uzasadnienia i potwierdzenia w podpisanych przez klienta dokumentach związanych z kredytem.

   

  Praktyką jest, że pomimo sądowego usankcjonowania bezprawności, w niektórych przypadkach klienci są mimo wszystko zmuszeni do prowadzenia indywidualnego postępowania sądowego, gdyż w mentalności niektórych instytucji finansowych, środki raz pobrane od klienta, bez względu na aktualne orzecznictwo sądów powszechnych czy konsumenckich, stanowią już wieczysty zysk banku.

   

  Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do kosztów związanych ze swoimi umowami kredytowymi zapraszamy do kontaktu.

  Wypowiedzenie umowy kredytowej i egzekucja

  Dla niektórych banków wypowiedzenie umowy kredytowej i egzekucja to ostateczność. Zanim rozwiążą z klientem umowę podejmują próby porozumienia się i renegocjacji warunków spłaty. Zgodnie z nowymi przepisami (od 26 listopada 2015 roku) bank będzie zobligowany przed wypowiedzeniem umowy do zaproponowania klientowi możliwości złożenia wniosku restrukturyzacyjnego oraz rozpatrzenia go.

   

  Jeżeli już dojdzie do wypowiedzenia umowy należy pamiętać, że niezależnie czy bank wypowiedział ją w czasach kiedy obowiązywał bte czy w procesie o zapłatę, zawsze istnieje możliwość merytorycznej obrony oraz weryfikacji wysokości i zasadności roszczeń banku.

   

  Jeżeli bank wypowiedział Państwu umowę kredytową, rozpoczął bądź prowadzi już egzekucję zapraszamy do kontaktu. Pomagamy na każdym etapie sprawy.

   

  Pomagamy także klientom których wierzytelności kredytowe zostały sprzedane funduszom sekurytyzacyjnym i firmom windykacyjnym.

 • NAJSZYBSZY SPOSÓB
  ZAMÓWIENIA USŁUGI

 • OFERTA

   

  Masz umowę kredytową i spłacasz kredyt? W czym możemy Ci pomóc?

   

  Masz kredyty indeksowany / waloryzywany kursem waluty obcej? Zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych o ustalenie bezskuteczności klazul indeksacyjnych / waloryzacyjnych i ‘odfrankowienie’ kredytu

  Spłacasz kredyt wg oprocentowania zmiennego ustalanego decyzją zarządu? Prowadzimy sprawy o uznanie za niedozwolone postanowienie umowne klauzuli uprawniającej bank do arbitralnych zmian stawek oprocentowania

   

  Twój bank pobrał od Ciebie wysokie składki i prowizje z tytułu?

   

  Ubezpieczeń kredytowych

  (§) niskiego wkładu własnego, (§) pomostowe, (§) tytułu prawnego do nieruchomości, (§) z tytułu ryzyka utraty wartości nieruchomości, (§) od wad prawnych nieruchomości, (§) odmowy wpisu hipoteki, (§) OC i na życie, (§) spłaty rat kredytowych i inne

   

  Programów kredytowych

  (§) Max Rata, (§) Mini%, (§) MiniMax, (§) Pół w dół, (§) Minispłata, (§) aneksy śr.NBP i inne

   

   

  Zajmujemy się także innymi zagadnieniami związanymi z umowami kredytowymi takimi jak

  zmiana zabezpieczenia, zwolnienie z długu.

   

  Jeżeli masz problem z bankiem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić skontaktuj się z nami!

  broken image
 • Wyroki

  Wyroki Klientów Kancelarii Bankowej

  III C 722/18

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  SSR (del) Rafał Schmidt

   

  W dniu 4 marca 2020r. SSR (del) Rafał Schmidt oddalił powództwo Getin Noble Banku o zapłatę kwoty 774 248,63 zł.

   

  W ustnych motywach uzasadnienia sędzia wskazał na istotny deficyt informacyjny pomiędzy Pozwaną a bankiem, co do charakteru i istoty umowy indeksowanej. Sąd podkreślił, że dla oceny rozmiaru asymetrii informacyjnej pomiędzy stronami miały znaczenie zeznania Pozwanej, które ocenił jako najbardziej wiarygodne z jakimi miał do tej pory do czynienia.

   

  Ostatecznie podstawą oddalenia powództwa było uznanie, że klauzule przeliczeniowe naruszają dobre obyczaje i interesy Pozwanej, zaś ich wyłączenie z umowy skutkuje niemożnością jej wykonania. W ocenie Sądu taka umowa jest nieważna.

   

   

  VI ACa 790/18

  Sąd Apelacyjny w Warszawie

  Skład: SSA Agata Zając (spr), SSA Krzysztof Tucharz, SSO (del) Monika Włodarczyk.

   

  Prawomocna wygrana kredytobiorcy (Getin Noble Bank)

   

  W dniu 30 stycznia 2020r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku i podtrzymał wyrok Sądu I instancji. Sąd podzielił argumentację Sądu Okręgowego o abuzywności klauzul przeliczeniowych, jednocześnie dopuszczając możliwość unieważnienia umowy kredytu, gdyby w ocenie kredytobiorcy skutek w postaci unieważnienia zapewniałby mu pełniejszą ochronę. Ostatecznie Kredytobiorcy oświadczyli, że akceptują rozstrzygnięcie w postaci 'odfrankowienia' umowy.

   

  Bank dokonał zwrotu kwoty zasądzonej przez sąd (nadpłaty+odsetki+koszty sądowe) w wysokości 152 926 zł w ciągu 5 dni od wskazania rachunku do zwrotu.

  UNWW mBank

   

  Abuzywność klauzuli UNWW

  • Wyrok I instancji z dnia 2.03.2020, I C 1959/19
  • Wyrok I instancji z dnia 3.02.2020, I C 1549/19
  • Prawomocny wyrok z dnia 9.01.2020, V CA 323/19
  • Wyrok I instancji z dnia 5.12.2019, I C 1303/19
  • Prawomocny wyrok z dnia 7.11.2019, XVIII Ca 1862/18

   

  XXV C 353/19

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  Ustalenie, że zawarta umowa jest nieważna

  Wyrokiem z dnia 19 września 2019 roku Sąd Okręgowy ustalił, że umowa zawarta przez naszą Klientkę z EFG Polbank jest nieważna.

   

  Sąd oddalił żądanie zasądzenia na rzecz Powódki zapłaconych rat kredytu, uznając za zasadne żądanie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego.

   

  Więcej o wyroku w zakładce BLOG (tutaj) 

   

  VI C 688/18

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

  Uznanie, że umowa z GE Money Bank jest nieważna

  Wyrokiem z dnia 12 marca 2019 roku, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 42 925,51 zł, tj. część rat kapitałowo-odsetkowych w związku z uznaniem, że świadczenie to zostało spełnione w związku z nieważną czynnością prawną.

   

  Sąd uznał za zasadnie zarzuty o nieważności umowy zawartej z GE Money Bank. Sąd odniósł się także do zarzutów abuzywności klauzul przeliczeniowych, choć w uzasadnieniu ustnym przyznał, że miał wątpliwości co do ostatecznego rozstrzygnięcia ze względu na szczególne brzmienie umowy GE Money Bank.

   

  Sąd w osobie sędziego Łukasza Mrozka dwukrotnie w trakcie uzasadnienia ustnego pochwalił pełnomocnika Powodów:

  "z całym szacunkiem, stopień przygotowania i merytoryczności wypowiedzi jest rewelacyjny."

   

  a na końcu obie strony:), także pełnomocnika banku:

  "bardzo miło mi się prowadziło tą sprawę z państwem, co nie tak często się zdarza, takie profesjonalne przygotowanie do sprawy jest godne podziwu."

   

  Więcej o wyroku w zakładce BLOG (tutaj)

  XXVII Ca 317/18

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 maja 2019 r., dotyczący zwrotu składek ubezpieczenia niskiego wkładu z umowy mBanku zawartej w 2010 roku.

  Przegrana w I instancji, która jak się okazało była efektem pomyłki i przyjęcia przez sąd (najwidoczniej bez znajomości treści pozwu), że w sprawie dotyczącej umowy z 2010 prezentujemy te same argumenty jak dla umów z 2007-2008.

   

  Apelacja od wyroku I instancji zmierzała do wykazania, że zarzuty dotyczące umów zawieranych przez mBank po 31 grudnia 2009 roku, są zasadniczo odmienne od tych, które dotyczą umowy zawieranej przed zmianą regulaminu kredytowego i nie zostały wzięte pod uwagę przez sąd I instancji.

   

  Sąd odwoławczy zmienił wyrok I instancji i zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 36 589,85 zł.

  Zwrot środków przez bank nastąpił w ciągu dwóch tygodni.

  I C 2017/18

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

   

  W dniu 12 lipca 2019 roku, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie zasądził na rzecz Powodów opłaty z tytułu UNWW w wysokości 9 927 zł.

   

  Od korzystnego dla Klienta wyroku bank Millennium nie złożył apelacji.

   

  Sprawa w I instancji została zainicjowana w kwietniu 2018 roku - wyrok zapadł po ponad roku.

  Jednocześnie w międzyczasie na drodze pozasądowej - w ramach postępowania przed Arbitrem bankowym odzyskaliśmy dla Klienta jedną opłatę UNWW w wysokości 3 915 zł. Procedura pozasądowa trwała ponad 3 miesiące - zwrot opłaty nastąpił w czerwcu 2018 roku.

   

  XXV C 478/17

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  'Odfrankowienie' umowy

  W dniu 15 maja 2019 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. dotyczący umowy kredytowej zawartej przez poprzednika banku - Noble Bank.

   

  Głównym żądaniem pozwu było zasądzenie na rzecz Powodów wartości świadczeń spełnionych przez Powodów jako świadczenia nienależnego wynikającego z nieważnej czynności prawnej.

  Sąd nie podzielił zarzutu nieważności umowy, uznając, że jej jedyną wadą prawną jest nieuczciwy charakter klauzul przeliczeniowych. Na rzecz Klientów została tym samym zasądzona wyłącznie kwota nadpłat (76 011,39 zł), zaś powództwo w pozostałej części zostało oddalone.

   

  Od wyroku obie strony złożyły apelację.

  XXV C 2578/18

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  Stwierdzenie nieważności umowy

  W dniu 23 stycznia 2019 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International dotyczący umowy kredytowej zawartej przez poprzednika banku - Polbank w 2006 roku

   

  Typ umowy kredytowej, której podstawową wadą prawną jest w naszej ocenie brak kwoty kredytu w złotych polskich. Sąd przekierował jednak swoją uwagę na inne zarzuty pozwu, zgodził się, że o nieważności umowy decyduje przede wszystkim dowolność w ustalaniu zobowiązania kredytobiorcy.

   

  Żądaniem pozwu było zasądzenie zapłaconych rat w złotych polskich i w walucie CHF. Sąd oddalił żądanie zasądzenia rat spełnionych w złotych i zasądził zwrot wszystkich rat zapłaconych w CHF, tj. kwotę 19 804,55 CHF.

   

  Od wyroku bank złożył apelację.

  XXV C 984/17

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  'Odfrankowienie' umowy

  W dniu 13 sierpnia 2018 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. dotyczący umowy kredytowej zawartej przez poprzednika banku - Getin Bank.

   

  Typowa umowa indeksowana zawierająca klasyczne klauzule przeliczeniowe odwołujące się do tabeli kursowej banku.

  Jako, że pozew został złożony na początku 2017 roku, jego argumentacja ogniskowała się przede wszystkim na abuzywności klauzul przeliczeniowych. Utrzymanie umowy w mocy, było też wolą Klientów.

  Sąd podzielił zarzuty abuzywności klauzul przeliczeniowych i zasądził na rzecz Klientów kwotę nadpłat 118 607,10 zł. Co ciekawe w tym przypadku sąd nie przeprowadzał dowodu z zeznań kredytobiorców, na okoliczność indywidualnej negocjacji uznając, że pochodziły one z wzorca, na którego treść Powodowie nie mieli wpływu.

  Od wyroku bank złożył apelację.

  I C 3671/15

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Pierwsza wygrana Kancelarii Bankowej w 2015 roku w sprawie przeciwko mBank o zwrot składek UNWW z umowy zawartej w 2006 roku.

  Sąd uznaje, że fakt wykonywania przez kredytobiorcę zawodu doradcy finansowego skutkował pełną wiedzą na temat ubezpieczenia niskiego wkładu, tym samym uznał, że postanowienie regulujące konieczność ponoszenia składek UNWW, nie naruszało interesów kredytobiorcy i dobrych obyczajów. Powódka poza naruszeniem dobrych obyczajów i interesów konsumenta, kwestionowała także min skuteczne zgłoszenie do ubezpieczenia umowy kredytowej i brak kauzy do obciążania jej kosztami UNWW. Bank nie zdołał wykazać, że umowa została skutecznie zgłoszona. Sąd zasądził na rzecz Powódki kwotę 13 622,86 zł. Wyrok jest prawomocny.

  XXVII Ca 3671/16

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  Sąd Okręgowy odmiennie do Sądu I instancji (I C 3671/15) potwierdza abuzywny charakter postanowienia UNWW i wskazuje jednoznacznie, że dla abuzywności klauzuli UNWW bez znaczenia pozostaje okoliczność wykonywania zawodu doradcy finansowego przez Powódkę. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazuje, że ze znanych Sądowi spraw wynika, że także pracownicy pozwanego, zajmujący się sprzedażą kredytów hipotecznych nie mieli pełnej wiedzy na temat szczegółów ubezpieczenia NWW.

  Sąd oddala apelację Powódki w części dotyczącej odsetek od pobranych składek od dnia wezwania do zapłaty, wskazując, że złożenie wezwania w placówce Aspiro (podmiot należący do pozwanego) nie jest równoznaczne ze złożeniem wezwania bezpośrednio pozwanemu, a tym samym podtrzymuje wyrok I instancji zasądzający zwrot wszystkich pobranych składek wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

  I C 1575/16

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Wyrok w sprawie o zwrot składek UNWW z umowy zawartej z mBank w 2010 roku. Ze względu na zmianę treści klauzuli dotyczącej UNWW i rozszerzenie jej o dodatkowe postanowienia zamieszczone w Regulaminie kredytowym, a tym samym brak tożsamości normatywnej (podobieństwa) do klauzuli zawartej w rejestrze UOKIK, pozew zawierał dodatkowe zarzuty mające wykazać brak jednoznaczności postanowienia oraz naruszenie interesów konsumenta, także z uwzględnieniem zmienionej treści postanowienia. W tej sprawie sąd zasądził odsetki od daty pobrania składek. Wyrok nie jest prawomocny.

  I Nc 2334/17

  Sąd Rejonowy w Piasecznie

  W dniu 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał nakaz zapłaty kwoty 42 925,51 zł na rzecz naszego Klienta, kredytobiorcy Raiffeisen Bank Polska S.A. Złożony pozew był pozwem o zapłatę, a zarzuty w nim zawarte koncentrowały się przede wszystkim na nieważności umowy kredytowej indeksowanej kursem CHF, jako sprzecznej z przepisami prawa oraz naruszającej zasady współżycia społecznego. W dalszej kolejności podnoszone były zarzuty abuzywności klauzul indeksacyjnych. Na zasądzoną kwotę składały się raty kredytu zapłacone przez powoda w okresie do 12.2009 roku. Zasądzając powyższą kwotę na rzecz Klienta Sąd uznał za zasadne zarzuty dotyczące nieważności umowy kredytowej. Bankowi przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

  I C 498/17

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Pierwsza sprawa przeciwko mBank o zwrot składek z UNWW z umowy zawartej w 2010 roku, w której bank nie wnosi apelacji od wyroku Sądu I instancji. Wraz z upływem terminu na wniesienie apelacji wyrok Sądu I instancji jest prawomocny.

  Pozew został złożony 27.02.2017 roku, wyrok zapadł w dniu 13 czerwca 2017 roku. Sąd zasądził na rzecz Powoda zwrot wszystkich składek UNWW, tj. kwotę 15.106,03 zł jednocześnie oddalając powództwo w części dotyczącej odsetek liczonych od dnia pobrania składek do dnia zapłaty.

  I C 2743/17

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Sprawa przeciwko mBank o zwrot składek UNWW z umowy zawartej w 2010 roku. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, 6 miesięcy od daty złożenia pozwu.

  Sąd oddalił wniosek strony mbanku o przesłuchanie kredytobiorcy i zasądził odsetki od dnia pobrania każdej ze składek.

  Jednocześnie sąd stwierdził brak interesu prawnego w ustaleniu bezskuteczności klauzuli UNWW na przyszłość, a tym samym uznał, że o ile bank pobierze kolejną składkę, Powódce przysługiwać będzie prawo do wystąpienia z pozwem o zapłatę.

  I C 1990/16

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Sprawa przeciwko mBank o zwrot składek UNWW z umowy zawartej w 2007 roku. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, 6 miesięcy od daty złożenia pozwu. Sąd zasądził zwrot wszystkich składek na poczet UNWW z odsetkami od dnia w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu do zapłaty.

  I C 323/17

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Sprawa przeciwko mBank o zwrot składek UNWW z umowy zawartej w 2007 roku. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, 5 miesięcy od daty złożenia pozwu. Sąd zasądził zwrot wszystkich składek na poczet UNWW z odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

  I C 425/17

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Sprawa przeciwko mBank o zwrot składek UNWW z dwóch umów zawartych w 2007 roku. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, 4 miesięcy od daty złożenia pozwu. Sąd zasądził zwrot wszystkich składek na poczet UNWW z odsetkami od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu.

  AB 852/16

  Orzeczenie Arbitra Bankowego

  Złożony do Arbitra Bankowego wniosek o wszczęcie postępowania dotyczył składki na UNWW pobranej przez bank Millennium w 2013 roku. Zarzuty przedstawione we wniosku nie dotyczyły abuzywności postanowienia UNWW, bowiem Arbiter Bankowy nie uznaje klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego za postanowienie naruszające dobre obyczaje i interes konsumenta, a tym samym nie zasądza na rzecz Klientów innych składek niż te pobrane na rzecz innego ubezpieczyciela niż wskazany w umowie kredytowej. Nadmienić należy, że bank Millennium mając świadomość tego uchybienia i skutków w postaci konieczności zwrotu wybranych składek, powrócił do kontynuowania ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym wskazanym w umowach kredytowych.

  AB 381/16

  Orzeczenie Arbitra Bankowego

  Złożony do Arbitra Bankowego w dniu 10.04.2016 roku wniosek o wszczęcie postępowania dotyczył części składki na UNWW w wysokości 8.000 zł, pobranej przez bank Millennium w 2013 roku.

  Bank nie uznał zarówno reklamacji jak i roszczeń Klientów zawartych we wniosku. Po przeprowadzeniu postępowania w dniu 20.05.2016 roku Arbiter wydał orzeczenie i zasądził na rzecz Klientki kwotę składki wskazaną we wniosku.

  AB 1317/16

  Orzeczenie Arbitra Bankowego

  Na skutek wniosku o wszczęcie postępowania przez Arbitrem bank Millennium zwrócił Klientowi składkę UNWW w wysokości 3.420 zł, pomimo wcześniejszego oddalenia reklamacji Klienta.

  Wniosek o wszczęcie postępowania został złożony w dniu 14.12.2016 r. Bank uznał roszczenie, bez przeprowadzania pełnego postępowania arbitrażowego i w dniu 30.12.2016r. dokonał zwrotu pobranej składki wraz z odsetkami od daty złożenia reklamacji.

  AB 491/17

  Orzeczenie Arbitra Bankowego

  Na skutek wniosku o wszczęcie postępowania przez Arbitrem bank Millennium zwrócił Klientowi składkę UNWW w wysokości 4.268 zł, pomimo wcześniejszego oddalenia reklamacji Klienta.

  Wniosek o wszczęcie postępowania został złożony w dniu 01.06.2017 r. Bank uznał roszczenie, bez przeprowadzania pełnego postępowania arbitrażowego.

  AB 769/17

  Orzeczenie Arbitra Bankowego

  Na skutek wniosku o wszczęcie postępowania przez Arbitrem bank Millennium ma zwrócić Klientowi składkę UNWW w wysokości 9.365 zł, pomimo wcześniejszego oddalenia reklamacji Klienta.

  Wniosek o wszczęcie postępowania został złożony w dniu 20.09.2017 r. Bank odmiennie do dwóch wcześniejszych wniosków w odpowiedzi na pismo Arbitra, zanegował roszczenie Klientów.

 • Polub nas na Facebook

 • DARMOWE PORADY

   

  W ramach cyklu: "Dzień dobry. Jestem radcą prawnym, nie potrzebujesz mnie do tej reklamacji."

  broken image

  Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego!

   

  Drogi Kliencie,

   

   

  Kolejnym materiałem, który zamieściliśmy w ramach cyklu "Dzień dobry. Jestem radcą prawnym, nie potrzebujesz mnie do tej reklamacji" jest wpis dotyczący ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

   

  Opracowaliśmy argumenty prawne stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania przed Arbitrem Bankowym. W naszym opracowaniu pokazujemy kto i jak może odzyskać składki ubezpieczenia niskiego wkładu samodzielnie, bez procesu sądowego. Podpowiadamy co trzeba wiedzieć i co napisać, krok po kroku, żeby skutecznie zawnioskować o zwrot pobranych środków.

   

  ARGUMENTY PRAWNE >>

   

  Twój Radca Prawny

  broken image

  Nie bądź ostatnim, który składa reklamacje na podwyższoną marżę do czasu wpisu hipoteki!

  PODWYŻSZONA MARŻA - UBEZPIECZENIE POMOSTOWE

  do czasu wpisu hipoteki

   

  Drogi Kliencie,

   

   

  W niektórych przypadkach nadpłacone odsetki, w związku z zapisami umowy o podwyższonej marży bądź nadpłaconą składką za ubezpieczenie pomostowe, można odzyskać wysyłając do banku reklamację. Jeżeli do tej pory jeszcze jej nie wysłałeś, zrób to teraz!

   

  Dla części umów kredytowych możliwe jest także odzyskanie całego kosztu podwyższonej marży.

   

  Sprawdź jak policzyć nadpłacone odsetki. Pobierz wzór reklamacji i wyślij ją do banku. Odzyskaj swoje pieniądze. To proste!

   

  Twój Radca Prawny

   

  Po otworzeniu wzoru reklamacji zwróć SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ
  na stronę 5: WZÓR REKLAMACJI >>

  broken image

  Opłaty za monity i wezwania do zapłaty

  Podstawy prawne i wzory pism

   

  Drogi Kliencie,

   

   

  Niewielu z nas wie, że opłaty pobierane przez banki za monity, wezwania do zapłaty, wezwania do uzupełnienia dokumentów i inne związane z czynnościami windykacyjnymi są niezgodne z prawem.

   

  Czy Twój bank pobiera od Ciebie opłaty za czynności monitorujące i windykacyjne? Jeżeli tak, pobierz przygotowany specjalnie dla Ciebie wzór reklamacji, złóż ją w banku i odzyskaj swoje pieniądze. To proste!

   

  Twój Radca Prawny

   

  Na stronie 5 możesz sprawdzić czy Twój bank znajduje się na liście: WZÓR REKLAMACJI >>

  broken image

  Baza wiedzy: Poradnik pozwanego w EPU

  Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

   

  Elektroniczne postępowanie upominawcze to postępowanie, przewidziane dla spraw, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego (nieopłacone rachunki, faktury).

   

  Sądem właściwym dla elektronicznego postępowania upominawczego (EPU), jest Sąd Rejonowy w Lublinie, ale EPU obejmuje swoją właściwością cały kraj, co znaczy, że pozwy do e-sądu mogą być składane niezależnie od miejsca zamieszkania powoda bądź pozwanego. EPU skraca czas uzyskania nakazu zapłaty w stosunku do tradycyjnego postępowania nakazowego.

  Pomimo tego, że E-sąd jest sądem rejonowym, wydaje także nakazy zapłaty w sprawach w których wartość sporu przekracza 75 000 zł.


  Jak postępować w przypadku otrzymania nakazu zapłaty z e-sądu? Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem.

   

  Zasady działania Elektronicznego postępowania upominawczego

   

  Materiały pochodzą ze strony www.ms.gov.pl oraz www.plock.sr.gov.pl

   

   

 • BLOG

    

  Zawieszenie rat a proces sądowy Główne wątpliwości naszych Klientów dotyczą wpływu 'wakacji...
  Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 4.03.2020 r., III C 722/18 W dniu 4 marca 2020 roku, Sąd...
  Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z dnia 30.01.2020 r., VI ACa 790/18 2,5 roku - tyle trwał...
  More Posts
 • WSPÓŁPRACA

  Z KANCELARIĄ BANKOWĄ

  Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w sprawach związanych z roszczeniami Klientów wynikającymi z umów zawartych z bankami i procesach sądowych z powództwa banków i funduszy sekurytyzacyjnych. Radca prawny Kancelarii Bankowej Filip Łach i Natalia Kriheli oraz współpracujący z Kancelarią adwokaci to osoby z doświadczeniem w sporach sądowych i prawie bankowym. Jako jedyni łączymy doświadczenie prawne z bankowym i nie zawsze wykorzystujemy je na bezpośrednio na sali sądowej. Prowadzimy z bankami także mediacje i negocjacje, których celem jest zawarcie ugody satysfakcjonującej dla Klienta.

   

  Oferta Kancelarii Bankowej skierowana jest do Klientów banków oraz firm pożyczkowych. Klient po zgłoszeniu sprawy i dostarczeniu wymaganych dokumentów otrzyma informację zawierającą ocenę treści dokumentacji kredytowej, pod kątem interesującej go czynności z katalogu spraw Kancelarii Bankowej. Do analizy dokumentów nie jest wymagane ujawnienie danych osobowych ani danych dotyczących nieruchomości.

   

  Prowadzenie sprawy wymaga podpisania umowy z Kancelarią Bankową oraz pełnomocnictwa do czynności związanych z przeprowadzeniem próby ugodowej, mediacji oraz reprezentacji w sądzie.

 • KONTAKT

   

  KANCELARIA BANKOWA

   

  Przyjmujemy od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

  W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  Na spotkania zapraszamy na ul. Dobrą 11 lok. 6 w Warszawie

   

  tel. 22 241 45 91

  e-mail: biuro@kancelariabankowa.pl

   

  Rachunek bankowy

  Raiffeisen Bank Polska S.A.

  17 1750 0012 0000 0000 3605 1108

   

  Adres rejestrowy: ul. Dobra 11 lok. 6, 00-384 Warszawa

  KRS: 0000549463, NIP: 9512390196

   

   

 • KONTAKT

  KANCELARIA BANKOWA

   

  Przyjmujemy od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

  W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  Na spotkania zapraszamy na ul. Dobrą 11 lok. 6 w Warszawie

   

   

  Obsługujemy Klientów z całej Polski

   

   

  Rachunek bankowy

  BNP Paribas Bank Polska S.A.

  17 1750 0012 0000 0000 3605 1108

   

  Adres rejestrowy: ul. Dobra 11 lok. 6, 00-384 Warszawa

  KRS: 0000549463, NIP: 9512390196

  broken image

  telefon: 572 490 788

 • broken image

  Facebook

 • Szczegóły Twojego problemu

  Bank jest jak Goliat, my jesteśmy jak Dawid.