Return to site

Bank pozywa i przegrywa

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 4.03.2020 r., III C 722/18

W dniu 4 marca 2020 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSR (del) Rafała Schmidta ogłosił wyrok w którym oddalił powództwo Getin Noble Banku o zapłatę przeciwko naszej Klientce.

  • W sprawie odbyły się 2 rozprawy.
  • Sąd oddalił wnioski stron o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, jednocześnie dopuszczając dowód z przesłuchania Pozwanej.
  • W ocenie Sądu zeznania Pozwanej były bardzo istotne dla sprawy, bowiem wykazały one jak dalece niedoinformowana była Pozwana w zakresie produktu jakim był kredyt hipoteczny indeksowany kursem waluty obcej. Tu nadmienić należy, że w ocenie Sądu zeznania Pozwanej były bardzo wiarygodne, co Sąd szczególnie zaakcentował.
  • Podstawą oddalenia powództwa banku była abuzywność klauzul indeksacyjnych. Sąd podzielił argumentację strony pozwanej, że konstrukcja klauzuli jest nieuczciwa, tj. prowadzi do rażącej nierównowagi stron, naruszając dobre obyczaje. Sąd w uzasadnieniu ustnym nie odniósł się do pozostałej argumentacji strony pozwanej wskazującej na nieważność umowy.
  • W ocenie Sądu abuzywność indeksacji prowadzi do nieważności umowy.
  • Sąd wskazał na bierność strony powodowej, która mogła zmodyfikować roszczenie wskazując inną podstawę powództwa, czego jednak nie uczyniła.

Powód wniósł wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, co może wskazywać, że będzie walczył o zmianę wyroku w II instancji.