Return to site

Nakaz zapłaty z umowy kredytu indeksowanego

Sąd nakazuje bankowi zapłatę ponad 42.000 zł

W dni 30 sierpnia 2017 roku, Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał nakaz zapłaty, w którym nakazał bankowi zapłacić na rzecz naszego Klienta kwotę 42 925,51 zł wraz odsetkami od dnia wniesienia pozwu. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2006 roku z GE Money Bankiem (dzisiaj Bank BPH S.A.).

 

Pozew zawierał żądanie główne, zapłatę rat kredytowych w związku z nieważnością umowy i żądanie ewentualne, zapłatę przez bank nadpłaty indeksacyjnej. Kwota roszczenia głównego została ograniczona do kwoty zbliżonej do kwoty nadpłaty indeksacyjnej.
Zarzuty nieważności opierały się na: niezgodności umowy z przepisami prawa (1) sprzeczność z naturą umowy kredytu, (2) sprzeczność z zasadą nominalizmu, (3) sprzeczność z istotą waloryzacji, (4) sprzeczność z zasadą swobody umów oraz niezgodności z zasadami współżycia społecznego, w tym min. (1) braku równorzędnych warunków wykonania umowy i (2) nierównomiernym rozkładzie ryzyka umownego. W ramach zarzutów nieważności umowy oraz bezskuteczności klauzul indeksacyjnych wskazywaliśmy także na niedopuszczalną dowolność w kształtowaniu zobowiązania dłużnika oraz rażące naruszenie interesów konsumenta oraz dobrych obyczajów w zakresie kształtowania tabel kursowych banku.

Dowodzimy, że umowa kredytowa z umowną klauzulą waloryzacyjną w kształcie zaproponowanym przez bank z założenia, już na początku wprowadzała oczywiste preferencje wyłącznie dla jednej ze stron kontraktu, tj banku, klienta zaś obciążała nieograniczonym ryzykiem, przed którym odmiennie niż bank, nie mógł się zabezpieczać.

Sąd wydając nakaz zapłaty na kwotę 42 925,51 zł, zgodził się z zarzutami dotyczącymi nieważności umowy kredytowej.
 

Bank może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.
 

Sygnatura sprawy: I Nc 2334/17

biuro@kancelariabankowa.pl

tel. (22) 241 45 91

ul. Dobra 11 lok. 6, 00-384 Warszawa