Return to site

ODFRANKUJ SWÓJ KREDYT

Wyliczenie nadpłaty na kredycie indeksowanym / waloryzowanym kursem waluty obcej

 

Chcesz wystąpić do sądu o odfrankowienie swojej umowy kredytowej z bankiem? Od czego zacząć?

Dzisiejszy wpis to min przykład danych jakie należy uzyskać od banku w celu wyliczenia nadpłaty na kredycie oraz informacje, do czego służy takie wyliczenie poza oczywiście zaspokojeniem naszej ciekawości co do salda kredytu po jego odfrankowieniu i kwocie nadpłaconych rat.

Czym skutkuje odfrankowienie kredytu?

Kredyt frankowicza, który podpisywał umowę z bankiem np. w roku 2007 lub 2008, to dzisiaj kredyt o saldzie wyższym niż kwota wypłaconego kredytu i racie kredytowej wyższej od tej, którą bank brał do zdolności kredytowej.

Celem odfrankowienia kredytu jest wyłączenie z umowy postanowień, na podstawie których bank dokonywał przeliczeń z jednej waluty na drugą i tym samym uniezależnienie kredytu, jego salda i raty od ryzyka kursowego (kursu waluty).

ODFRANKOWIENIE KREDYTU oznacza, że

 • Twój kredyt od początku traktowany jest jako kredyt w złotych i nigdy nie doszło skutecznie do jego przeliczenia na CHF
 • brak przeliczenia na CHF, oznacza że płacone raty kredytowe były wyższe niż należne, a tym samym na Twoim kredycie powstała nadpłata, której zwrotu od banku dochodzi się pozwem
 • pozostała do zwrotu bankowi kwota kredytu jest niższa  od kwoty kredytu, którą wykorzystałeś, bowiem każda spłacona część kapitałowa raty, pomniejszała saldo Twojego kredytu w złotych

Do wyliczenia nadpłaty na kredycie i ustalenia salda kredytu w złotych, potrzebne są dane z historii rachunku kredytowego. Najlepiej by dane takie sporządził bank, wystawiając kredytobiorcy odpowiednie zaświadczenie. Zebranie przez bank w jednym zaświadczeniu historii kredytu nie tylko ułatwi pracę nad wyliczeniami, ale także będzie stanowiło w sądzie dowód na wykorzystanie w wyliczeniach danych sporządzonych przez bank, co powinno ograniczyć zakusy banku do podważania danych źródłowych wykorzystanych do wyliczeń.

Poniżej przykład wniosku do banku o przygotowanie takiego zaświadczenia. W zależności od umowy kredytowej i sposobu jej wykonywania oraz zakres żądań pozwu chcemy by w zaświadczeniu banku była informacja o wysokości salda w CHF po spłacie każdej raty. Jednak ten parametr nie jest niezbędny do wyliczeń dla każdej umowy.

Praktyki banków są różne, niektóre przygotowują zaświadczenie w ciągu kilku dni, inne w ciągu kilku tygodni. Wniosek można przesłać listownie albo elektronicznie - koniecznie na adres mailowy dedykowany korespondencji z klientami banku i najlepiej w formie, która pozwoli zarchiwizować wysłaną korespondencję.

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia historii rachunku kredytowego

Niniejszym wnosimy o przygotowanie przez mBank zaświadczenia dotyczącego historii spłaty kredytu, udzielonego w dniu 01.01.2008 roku na podstawie Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF o numerze 00000000/2008.

Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

 1. Potwierdzenie wysokości oraz daty wypłaty transz kredytu w złotych polskich oraz po ich przeliczeniu na walutę indeksacji, tj w walucie CHF,
 2. Wysokość oprocentowania zastosowanego dla obliczenia każdej raty kredytowej,
 3. Wysokość rat kredytu w walucie waloryzacji, tj w walucie CHF, z podziałem na kapitał i odsetki, wynikających z harmonogramów od początku spłaty kredytu,
 4. Wysokość rat kredytu zapłaconych w złotych polskich, z podziałem na kapitał i odsetki ,
 5. Saldo kredytu w CHF po dokonaniu spłaty raty kredytowej.

Zaświadczenie proszę przesłać drogą mailową na adres kredytobiorca@mbank.pl oraz listem poleconym na adres korespondencyjny: ul. Kolorowa 1A, 01-001 Warszawa.

Jak dokonać wyliczenia nadpłaty?

Nadpłatę na kredycie stanowić będzie różnica rat kredytowych zapłaconych przez kredytobiorcę i rat należnych, które powstaną z przeliczenia kredytu wg umowy ale bez przeliczenia na CHF.

RATY ZAPŁACONE - to suma rat w złotych polskich pobranych z rachunku i raty w walucie obcej przeliczone po kursie średnim NBP z dnia pobrania raty, o ile została dokonana zmiana sposobu spłaty kredytu ze złotych na walutę obcą

RATY NALEŻNE - raty powstałe z przeliczenia kwoty udzielonego kredytu w złotych polskich wg parametrów umowy. Wyliczenia te powinny uwzględniać:

 • rodzaj raty kredytowej - równa lub malejąca
 • liczbę dni w roku bankowym - 360 dni lub 365 dni
 • ilość dni w miesiącu - rzeczywista lub 30
 • oprocentowanie wskazane w zaświadczeniu i wynikające z umowy kredytowej
 • rodzaj zastosowanej stawki LIBOR - 3 -miesięczny bądź 6-miesięczny
 • postanowienia umowy bądź regulaminu wskazujące na sposób i terminy zmiany stawki LIBOR

Raty należne wylicza się od kwoty uruchomionych transz / kredytu w złotych polskich.

NADPŁATA KREDYTU = RATY ZAPŁACONE - RATY NALEŻNE

Każda umowa może też zawierać indywidualne parametry bądź dodatkowe żądania i roszczenia poza odfrankowieniem kredytu i żądaniem zwrotu dokonanych nadpłat, które należy uwzględnić w wyliczeniach.  

Podwyższona marża

Niektóre z banków stosowały podwyższoną marżę do czasu wpisu hipoteki, której obniżenie następowało najczęściej po dostarczeniu przez kredytobiorcę odpisu z księgi wieczystej. Wyliczenia winny uwzględniać datę obniżenia marży. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem obniżenie marży powinno nastąpić w dniu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej a nie w dniu dostarczenia przez klienta odpisu z księgi wieczystej. Należy też pamiętać, że dla wybranych umów można zakwestionować postanowienie dot. podwyższonej marży co będzie skutkowało zwrotem całości odsetek zapłaconych z tego tytułu. 

Aneksy kredytowe i restrukturyzacyjne

Wprowadzenie do umowy zmian polegających na zawieszeniu, odroczeniu spłat części rat winno znaleźć odzwierciedlenie w wyliczeniach, chyba że wybrane aneksy chcemy zakwestionować a koszty z nimi związane będą dochodzone pozwem jako świadczenie nienależne.

Aby dokonać wyliczeń nadpłaty można skorzystać z excella i dostępnych w nim formuł. Jest to pomocne głównie przy wyliczaniu raty równej kredytu (funkcja PMT), której rata kapitałowa i odsetkowa zmienia się w każdym miesiącu.

Magdalena Czarnecka

biuro@kancelariabankowa.pl

tel. (22) 241 45 91

ul. Dobra 11 lok. 6, 00-384 Warszawa

Jesteś frankowiczem i rozważasz wystąpienie do sądu o odwalutowanie Twojej umowy? Napisz do nas >>

Prowadzimy spory sądowe przeciwko bankom o odwalutowanie umów 'frankowych'

Skontaktuj się z nami i odfrankuj swój kredyt!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego >> lub zadzwoń do nas 22 241 45 91