Return to site

ODFRANKUJ SWÓJ KREDYT

Czy moja umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne?

 

 

Chcesz wystąpić do sądu o odfrankowienie swojej umowy kredytowej z bankiem? Od czego zacząć? Poniżej kilka wskazówek i podpowiedzi.

Dzisiejszy wpis to odpowiedź na jedno z najczęstszych Waszych pytań Czy moja umowa zawiera niedozwolone klauzule. Na dole wpisu także krótki słowniczek pojęć.

Czy moja umowa zawiera klauzule abuzywne?

Na różnych forach, często też w mailach do nas zadajecie pytanie: Czy moją umowę można podważyć w sądzie, czy zawiera ona klauzule abuzywne?

Pytanie to odnosi się najczęściej do wątpliwości czy Waszą umowę można odwalutować (lub jak też pytacie Czy można ją przeliczyć po kursie z dnia zaciągnięcia kredytu) i dotyczy niedozwolonych klauzul w oparciu o które bank indeksuje /waloryzuje Wasze zobowiązanie kredytowe.

95% umów z lat 2005-2010 zawiera klauzule niedozwolone

Można przyjąć, że 95% umów kredytowych zawieranych w latach 2005-2010 zawiera klauzule przeliczeniowe, które odwołują się do tabel kursowych banku, w których kursy kupna i sprzedaży były określane przez bank dowolnie i jednostronnie. Paragrafy umowy, które to przeliczenie regulują określa się mianem klauzul niedozwolonych.

Ogólne odwołanie do kursów publikowanych w tabelach kursowych banku stanowi, co do zasady o niedozwolonym charakterze tych postanowień umowy, a tym samym jest najistotniejszą przesłanką w procesie sądowym, którego celem ma być odfrankowienie kredytu.

Zadasz pytanie, a co z pozostałymi 5 procentami?

Pozostałe umowy to takie, którym nie można postawić zarzutu dotyczącego abuzywnego charakteru klauzul przeliczeniowych, a tym samym trudno dochodzić tzw. odwalutowania. Zdarzają się umowy w których kurs kupna - po którym bank przeliczał kwotę udzielonego kredytu w PLN na CHF był negocjowany przez kredytobiorcę lub spłata kredytu miała być dokonywana wprost na rachunek w walucie obcej.

Inną okolicznością która utrudni wykazanie abuzywnego charakteru klauzul przeliczeniowych będzie treść umowy bądź dyspozycji wypłaty, która będzie wskazywać na możliwość wyboru waluty w której bank wypłaci kredyt.

 

 • Z indywidualnymi negocjacjami kursu walutowego spotkaliśmy się w umowach banków DB PBC, Polbank, PKO BP
 • Ze spłatą kredytu bezpośrednio w walucie obcej spotkaliśmy się np. w umowach Fortis Banku
 • Z możliwością wypłaty kredytu w walucie obcej spotkaliśmy się w umowie PKO BP, DB PBC

 

Umowy te zawierają postanowienia o indywidualnej negocjacji kursu kupna lub wskazują w umowie kredytowej nr rachunku w walucie na który dokonywane są spłaty rat kredytu, co niestety wyklucza wyłączenie z umowy takich postanowień jako abuzywnych, a tym samym uniemożliwia odfrankowienie kredytu.

Czy to oznacza, że Ci kredytobiorcy są bez szans?

W takich okolicznościach trudno bez weryfikacji umowy, jej konkretnych postanowień uznać, czy są inne możliwości, inne zarzuty które można jej postawić. Negocjacja jednego postanowienia np. dotyczącego kursu kupna po którym bank przeliczył kwotę uruchomionego kredytu w złotówkach na CHF, nie wyklucza uznania drugiego – dotyczącego kursu sprzedaży, w oparciu o który przeliczane były raty kredytowe, za niedozwolone postanowienie umowy, o ile nie ustaliliśmy indywidualnie z bankiem maksymalnego odchylenia kursu sprzedaży od kursu rynkowego, np. średniego kursu NBP.

Dlatego, jeżeli:

 • postanowienia Twojej umowy odwołują się do tabel kursowych banku, w których ten jednostronnie ustala wysokość kursów walut na potrzeby wykonywania 'walutowych' umów kredytowych,
 • nie negocjowałeś postanowień umowy kredytowej dotyczących sposobu ustalania kursów wymiany walut i ich wysokości,
 • Twoja umowa nie przewiduje wypłaty kredytu w walucie obcej i nie wskazuje rachunku w tej walucie do spłaty rat kredytowych,
Twoja umowa należy do 95% umów kredytowych, które zawierają niedozwolone klauzule przeliczeniowe.

 

Przykłady abuzywnych klauzul przeliczeniowych

 • „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
 • „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”
 • "(...). Przeliczenia na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu."
 • „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50″

SŁOWNICZEK POJĘĆ

 • NIEDOZWOLONE / ABUZYWNE klauzule indeksacyjne, waloryzacyjne lub przeliczeniowe - postanowienia umowy kredytu indeksowanego / waloryzowanego / denominowanego w walucie obcej w oparciu o które bank dokonuje przeliczeń z jednej waluty na drugą.
 • ODWALUTOWANIE umowy / ODFRANKOWIENIE umowy / PRZELICZENIE kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia – doprowadzenie do tego by umowa kredytowa została pozbawiona mechanizmu walutowego, a tym samym była od początku umową kredytu w złotych. Skutkiem odwalutowania winno być wykonywanie umowy wg innych, ważnych postanowień umowy, tj. jako umowy w złotych oprocentowanych wg stawki LIBOR dla CHF.

Magdalena Czarnecka

biuro@kancelariabankowa.pl

tel. (22) 241 45 91

ul. Dobra 11 lok. 6, 00-384 Warszawa

Jesteś frankowiczem i rozważasz wystąpienie do sądu o odwalutowanie Twojej umowy? Napisz do nas >> 

Prowadzimy spory sądowe przeciwko bankom o odwalutowanie umów 'frankowych'

Skontaktuj się z nami i odfrankuj swój kredyt!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego >> lub zadzwoń do nas 22 241 45 91