Return to site

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Od 10 stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Stosuje się ją do rozwiązywania sytuacji spornych między konsumentem a przedsiębiorcą, nie tylko bankiem.

Jedna z istotniejszych zmian wprowadzonych ustawą dotyczy możliwości przerwania biegu przedawnienia poprzez zainicjowanie postępowania przed uprawnioną instytucją. Obecnie ustawowo uprawniony do pomocy konsumentom w charakterze mediatora przed instytucjami finansowymi jest Rzecznik Finansowy, ale katalog podmiotów uprawnionych do prowadzenia takich postępowań może być rozszerzony.

Tak więc od 10 stycznia tego roku wszczęcie postępowania mediacyjnego przed Rzecznikiem Finansowym przerywa bieg przedawnienia roszczeń z umów kredytowych - takich jak np. roszczenia z umów indeksowanych /waloryzowanych/ denominowanych, związanych z 'odwalutowaniem' kredytu.

Podobny skutek wywoływało dotychczas jedynie wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Opłata sądowa od wniosku dla kwot powyżej 10 000 zł, czyli praktycznie roszczeń wszystkich frankowiczów, wynosiła 300 zł.

Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów dla konsumentów wiąże się z kosztem 50 zł. Dodatkowo wniosek o zawezwanie do próby ugodowej winien być złożony w sądzie właściwym dla siedziby banku, co oznaczało, że w razie nieuwzględnienia przez sąd wniosku o przeprowadzenie rozprawy w sądzie znajdującym się w miejscu zamieszkania kredytobiorcy, był on zmuszony udać się na rozprawę pojednawczą do miasta, w którym znajduje się siedziba banku.

Nowa ustawa nie daje dodatkowych uprawnień Rzecznikowi Finansowemu, tj dalej może on tylko szukać wspólnie ze stronami porozumienia, ale nie może go stronom narzucić. Pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem ma więc na celu umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

Pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym będzie możliwe, to się nie zmieniło, po wyczerpaniu ścieżki reklamacyjnej z bankiem. Udział banku w postępowaniu jest obowiązkowy.

O czym dokładnie mówi ustawa? Wybrane pozycje:

  1.  Postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ma na celu (i) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, (ii) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu (art. 3 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, razem z art. 36 ustawy o Rzeczniku Finansowym)
  2. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich można prowadzić po uzyskaniu wpisu do Rejestru (art. 7)
  3. Prezes Urzędu prowadzi Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzanie pozasądowego postępowania rozwiązywania sporów konsumenckich.
  4. Przedsiębiorca, który zobowiązał się albo jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, informuje konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy (art. 31)
  5. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: 1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo 2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. (art. 32)
  6. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Jeżeli przewiduje to regulamin, wszczęcie tego postępowania następuje również na wniosek przedsiębiorcy. (art. 33)
  7. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. (art. 36)
  8. Strona na każdym etapie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ma prawo korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną. (art. 39)

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Art. 36. 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek klienta podmiotu rynku finansowego.
2. Wniosek o wszczęcie postępowania zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o:
1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
2) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

Art. 38. 1. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 36 ust. 1, klient uiszcza opłatę w wysokości 50 zł na rachunek Rzecznika.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik może zwolnić klienta z obowiązku uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1.

Do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKIK na mocy ustawy zostaną wpisani także (i) Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, (ii) Inspekcja Handlowa, (iii) Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, (iv) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (v) sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

biuro@kancelariabankowa.pl

tel. (22) 241 45 91

ul. Dobra 11 lok. 6, 00-384 Warszawa

Masz umowę kredytową indeksowaną, waloryzowaną lub denominowaną w walucie obcej? Napisz do nas >>

Zajmujemy się roszczeniami z umów kredytowych.

A jeżeli bank wypowiedział Ci już umowę skontaktuj się z nami >>Podejmiemy skuteczną obronę!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego >>lub zadzwoń do nas 22 241 45 91