Return to site

Umorzenie części kredytu przez bank – skutki podatkowe ugody z bankiem

Wielu kredytobiorców, którzy popadli w tarapaty finansowe i zwrócili siędo banku z prośbą o restrukturyzację swojego zadłużenia, traktuje możliwość umorzenia części długu jako dar niebios. Niestety okazuje się, że propozycja banku umorzenia części zadłużenia niekoniecznie musi być błogosławieństwem.

broken image

Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia może skutkować min wydłużeniem okresu spłaty, obniżeniem oprocentowania albo umorzeniem części długu – rat kapitałowych i / lub odsetek od kredytu. W przypadku kredytu hipotecznego bank może zaproponować przejęcie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie i umorzenie pozostałej do spłaty kwoty. Wydaje się, że ta opcja dotycząca umorzenia jest najbardziej kusząca. W końcu oznacza to ulgę finansową w konkretnej wysokości. W przypadku kredytu 'złotowego' umorzenie może dotyczyć części kredytu przyznanego, ale w przypadku kredytu 'frankowego' umorzenie może obejmować kwotę bądź jej część powstałą na skutek wzrostu salda kredytu spowodowanego zmianą kursu waluty. Czyli takiej której realnie od banku nie pożyczyliśmy.

Niewielu kredytobiorców jednak wie, że umorzenie części kapitału bądź odsetek od kredytu rodzi obowiązek podatkowy.

Zgodnie z ustawą podatkową umorzenie powoduje powstanie u podatnika przychodu, który podlega opodatkowaniu. Powyższą interpretację – szczególnie niezrozumiałą dla kredytobiorców 'frankowych', potwierdził już Naczelny Sąd Administracyjny, dlatego nie ma wątpliwości że od umorzonej kwoty, po wystawieniu przez bank deklaracji PIT 8C zapłacimy podatek na zasadach ogólnych.

Czy są jakieś wyjątki od powyższego?

Tak, zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów, zamiast umarzać odsetki można je renegocjować. 

Zmiana wysokości odsetek od kredytu w stosunku do pierwotnej umowy należy do swobody kształtowania umów kredytowych i nie wywołuje skutków podatkowych .

Powyższe dotyczy jednak w sytuacji, w której 'umarzane' są odsetki od kredytu, stosunkowo niewielka kwota, którą może zrekompensować zmiana na przyszłość oprocentowania na niższe. Dodatkowo jeżeli z umowy wynika, że bank 'ma prawo' do naliczania odsetek za opóźnienie, inaczej niż 'nalicza' odsetki może odstąpić od prawa do naliczania odsetek. Odstąpienie od prawa do naliczania odsetek w przeciwieństwie do umorzenia odsetek jest neutralne na gruncie PIT, a więc nie skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego.

Także w razie wytoczenia powództwa, w którym kwestionujemy wysokość kredytu (na skutek klauzul indeksacyjnych, skapitalizowania opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych będących nienależnym świadczeniem), jeżeli sąd uzna nasze argumenty, wyrok sądu, ustalający nieważność danego postanowienia i idącą za tym niższą wysokość salda kredytu, nie oznacza umorzenia i nie rodzi konsekwencji podatkowych.

Największym prezentem dla kredytobiorców będzie jednak Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprawdzie nie jest to prezent na zawsze i nie dla wszystkich, ale warto wiedzieć o możliwościach wynikających z tego rozporządzenia.

Rozporządzenie wprowadza min:

„zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, od:

1) umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw, w przypadku gdy:

a) zabezpieczenie w postaci hipoteki ustanowiono na nieruchomości lub udziale w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania gruntu lub udziale w takim prawie, lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub udziale w takim prawie, lub prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziale w takim prawie, w związku z zaciągnięciem przez osoby fizyczne kredytu na własne cele mieszkaniowe,

b) osoby fizyczne, których zobowiązanie z tytułu kredytu uległo umorzeniu, nie skorzystały z umorzenia zobowiązania z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe;”

„§ 5. Zaniechanie,o którym mowa w § 1, obejmuje dochód (przychód) uzyskany wyłącznie z tytułu jednego umorzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 6. Zaniechanie, o którym mowa w § 1 i 2, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

KANCELARIA BANKOWA

Chcesz negocjować z bankiem warunki swojej umowy kredytowej?

Napisz do nas>>

Dokonamy analizy spornego zagadnienia, sporządzimy opinię albo wystąpimy w Twoim imieniu do banku.

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego>> lub zadzwoń do nas tel. 22 241 45 91

broken image