Return to site

 

Bank wypowiada umowę kredytową i co dalej?

Powództwa o pozbawienie BTE klauzuli wykonalności

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 75 ust. 2 Ustawy Prawo Bankowe) bank wypowiadając umowę kredytową wyznacza 30-dniowy termin na spłatę całości zadłużenia. W przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy może wyznaczyć termin krótszy 7-dniowy.

broken image

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę?

Powodem wypowiedzenia najczęściej są zaległości w spłacie kredytu. W większości umów takie uprawnienie przysługuje bankowi w przypadku 2-miesięcznej zaległości, niektóre z umów zawierały możliwość wypowiedzenia kredytu w przypadku zaległości w spłacie jednej raty. Bank mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny na powstałą zaległość bądź wypowiedzieć umowę i postawić w stan wymagalności cały kredyt.

Powodem wypowiedzenia umowy kredytowej może być także utrata zdolności kredytowej

przez kredytobiorcę. Przy czym, jeżeli bank przyznał klientowi kredyt bez badania zdolności kredytowej lub dokonał oceny zdolności kredytowej nieprawidłowo, nie może wypowiedzieć umowy kredytu powołując się jej utratę przez kredytobiorcę. Może mieć to o tyle znaczenie, że w okresie boomu kredytowego miała miejsce praktyka udzielania kredytów, przede wszystkim kredytów 'frankowych', osobom z niewystarczającą zdolnością kredytową.
 

Istniały banki udzielające kredytu w oparciu o oświadczenie o przyszłych dochodach i banki, które pomimo obowiązywania od 2006 roku Rekomendacji S I Komisji Nadzoru Bankowego, nie stosowały się do zaleceń związanych z analizą zdolności kredytowej. Zdarzały się także przypadki przyznawania kredytu osobom, których zobowiązania przewyższały na dzień przyznania kredytu uzyskiwane dochody.

Skuteczne wypowiedzenie umowy a BTE

Sposób wypowiedzenia umowy i jego treść są zatem bardzo istotne. Jeżeli uda nam się zakwestionować skuteczne wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank odpadnie podstawa do wystawienia BTE. Jeżeli nie było przesłanki do wypowiedzenia umowy kredytowej, to znaczy że bank nie mógł postawić kredytu w stan wymagalności. Co do zasady ciężar takiego dowodu ciąży na banku, jednak po wystawieniu przez bank BTE i wytoczeniu powództwa przeciwegzekucyjnego przez kredytobiorcę to właśnie on - kredytobiorca będzie musiał udowodnić niezasadne wypowiedzenie umowy i przedwczesność żądania zwrotu kredytu. Sąd może zbadać czy wypowiedzenie nie stanowi nadużycia prawa (art. 5 k.c.).

 

Należy więc dokładnie przeanalizować powód wypowiedzenia umowy kredytowej i upewnić się czy nie doszło do nadużycia ze strony banku. Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu umowach zaległości w spłacie będące przyczyną wypowiedzenia kredytu, stanowiły nadużycie prawa bądź nie miały miejsca, jeżeli dokładnie przeanalizować sposób wykonania umowy przez bank. Niektóre sądy orzekają także, że bezskuteczne jest warunkowe wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank, a praktyka wskazuje, że niektóre banki stosują taką formę wypowiedzenia.

 

Zarzut braku skutecznego doręczenia a BTE

Innym zarzutem dla nieskutecznego wypowiedzenia umowy kredytowej jest także brak skutecznego doręczenia oświadczenia woli banku o rozwiązaniu umowy. Do takiego oświadczenia stosuje się art. 61 k.c., zgodnie z którym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytowej jest złożone w momencie, w którym kredytobiorca może zapoznać się z jego treścią. Przesłanie wypowiedzenia umowy kredytowej na nieaktualny adres kredytobiorcy, pomimo właściwego powiadomienia banku o zmianie adresu do korespondencji, skutkuje zarzutem braku skuteczności doręczenia.

Treść wypowiedzenia umowy kredytowej

W treści wypowiedzenia umowy bank zawiera wysokość wymagalnego roszczenia z podziałem na kapitał, odsetki oraz opłaty, prowizje i ubezpieczenia oraz inne koszty. Wysokość tych pozycji określa opierając się na swoich księgach rachunkowych oraz postanowieniach umowy, które nie zawsze są zgodne z prawem. Często kwoty wskazane w wypowiedzeniu umowy oraz bankowym tytule egzekucyjnym albo nie wynikają bezpośrednio z umowy kredytowej albo są zawyżone. Skuteczne zakwestionowanie roszczenia wykazanego w BTE umożliwia pozbawienie tytułu wykonawczego w całości lub części.

Katalog zarzutów będących podstawą powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności jest dosyć szeroki. W zależności od rodzaju umowy kredytowej oraz indywidualnych okoliczności należy się skupić na tych, które skutecznie podważą nadanie klauzuli wykonalności.
Pozbawienie BTE wykonalności skutkuje brakiem podstawy do dalszego prowadzenia egzekucji. Aby na nowo ją rozpocząć bank musi wystąpić z pozwem o zapłatę i uzyskać nakaz zapłaty. W sprzeciwie bądź zarzutach od nakazu zapłaty można podnieść kolejne zarzuty, w tym także zarzut nieważności umowy.

KANCELARIA BANKOWA

Bank wypowiedział Ci umowę i zdążył wystawić bankowy tytuł egzekucyjny?

Nie wiesz jak się bronić? Napisz do nas>>

Podejmijmy skuteczną obronę!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego>> 

lub zadzwoń do nas tel. 22 241 45 91

broken image