Return to site

 

Na co mogą liczyć klienci banków posiadający umowy 'złotowe'

 

Umowy kredytu hipotecznego zawierane przez klientów banku są umowami zaczerpniętymi z wzorca umownego. Wzorzec umowy to opracowany przez bank katalog postanowień dla określonego typu umowy, np.umowy kredytowej w złotych indeksowanej kursem waluty obcej.

Indywidualne umowy kredytowe przejmują praktycznie w całości zapisy z wzorca umowy, z wyłączeniem postanowień dotyczących konkretnych parametrów kredytu, np. takich jak kwota kredytu, okres kredytowania, wysokość środków własnych czy rodzaj zabezpieczenia, w tym hipotecznego.

 

Standardowymi postanowieniami dla danego typu umowy są min postanowienia dotyczące obowiązków i zobowiązań klienta, zasady uruchomienia kredytu, zasady i warunki wypowiedzenia umowy, zasady ustalania oprocentowania.

Treść umowy kredytowej jest w zasadzie w całości narzucana klientowi. Klienci podpisują umowę w całości opracowaną przez bank, która przede wszystkim zabezpiecza interesy banku. Klienta zabezpieczać winno prawo, w tym min przepisy kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o Rzeczniku Finansowym.

Konstruując wzorce umowne banki nie oparły się pokusie by wykorzystać swoją dominującą pozycję w relacji z klientem i wprowadzały do umów kredytowych zapisy, które stanowiły o nierównowadze praw i obowiązków banku i kredytobiorcy. Na przestrzeni ostatnich lat Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał szereg wyroków, które uznały postanowienia wybranych wzorców za niedozwolone postanowienia umowne, naruszające dobre obyczaje i interesy klientów. Prawomocne wyroki SOKiK skutkowały wpisem do rejestru klauzul zakazanych prowadzonego przez Prezesa UOKiK i potwierdziły niezgodność z prawem niektórych postanowień z wzorców umów.

Postanowienia nieuczciwe i sprzeczne z dobrymi obyczajami znajdowały się zarówno w umowach 'złotowych' jak i w umowach 'frankowych'. Banki nie stworzyły umów złotowych bardziej uczciwie od umów indeksowanych / denominowanych w walutach obcych. Waluta kredytu nie decyduje w tym przypadku o ilości abuzywnych postanowień w umowie kredytowej.

Roszczenia z umów kredytów w złotych dotyczyć mogą:

  • podwyższonej marży do czasu wpisu hipoteki / ubezpieczenia pomostowego (zarówno po wpisie hipoteki, jak i w wybranych umowach całość kosztów)
  • inne ubezpieczenia kredytowe, na życie, OC
  • oprocentowania kredytu ustalanego decyzją zarządu banku
  • opłat i prowizji za czynności windykacyjne
  • odszkodowania za nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie dyspozycji klienta

Czy Twój bank pobierał od Ciebie wysokie opłaty lub prowizje? Napisz do nas>>

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego>> lub zadzwoń do nas tel. 22 241 45

broken image