• NIE WIESZ CO MOŻESZ ZROBIĆ ZE SWOIM KREDYTEM?

  Skutecznie pomagamy frankowiczom. Zadzwoń tel. 22 241 45 91
  lub napisz poniżej

 • NASZE USŁUGI

  Roszczenia z umów kredytowych

  Sprawdź swoją umowę i odzyskaj niesłusznie pobrane opłaty, prowizje i ubezpieczenia

  Zapewne niejednokrotnie zastanawialiście się Państwo czy w Waszych relacjach z bankiem wszystkie decyzje banku i jego praktyki są właściwe i odbywają się z poszanowaniem klienta i prawa. Wszak bank jest instytucją zaufania publicznego i niejako już sam ten status sugeruje, że winien kierować się uczciwością, profesjonalizmem i rzetelnością.

   

  Nie jest tak zawsze. Umowy zawierane z bankiem mogą zawierać postanowienia prawnie wadliwe. Przykładem postanowień, które nie wiążą klienta są niedozwolone postanowienia umowne, zaczerpnięte z wzorców umów, których klienci chcący zaciągnąć kredyt hipoteczny praktycznie w ogóle nie mogą negocjować. Wiążą się one na przykład z ponoszeniem przez klienta kosztów, które stanowią niekiedy bolesne finansowo obciążenie.

   

  Poza wprowadzaniem do umów niedozwolonych klauzul umownych zdarza się, że banki pobierają od klientów bezprawnie lub spornie różnego rodzaju opłaty bądź prowizje, za czynności które powinny być z takich opłat zwolnione bądź takie, które nie znajdują uzasadnienia i potwierdzenia w podpisanych przez klienta dokumentach związanych z kredytem.

   

  Praktyką jest, że pomimo sądowego usankcjonowania bezprawności, w niektórych przypadkach klienci są mimo wszystko zmuszeni do prowadzenia indywidualnego postępowania sądowego, gdyż w mentalności niektórych instytucji finansowych, środki raz pobrane od klienta, bez względu na aktualne orzecznictwo sądów powszechnych czy konsumenckich, stanowią już wieczysty zysk banku.

   

  Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do kosztów związanych ze swoimi umowami kredytowymi zapraszamy do kontaktu.

  Wypowiedzenie umowy kredytowej i egzekucja

  Dla niektórych banków wypowiedzenie umowy kredytowej i egzekucja to ostateczność. Zanim rozwiążą z klientem umowę podejmują próby porozumienia się i renegocjacji warunków spłaty. Zgodnie z nowymi przepisami (od 26 listopada 2015 roku) bank będzie zobligowany przed wypowiedzeniem umowy do zaproponowania klientowi możliwości złożenia wniosku restrukturyzacyjnego oraz rozpatrzenia go.

   

  Jeżeli już dojdzie do wypowiedzenia umowy należy pamiętać, że niezależnie czy bank wypowiedział ją w czasach kiedy obowiązywał bte czy w procesie o zapłatę, zawsze istnieje możliwość merytorycznej obrony oraz weryfikacji wysokości i zasadności roszczeń banku.

   

  Jeżeli bank wypowiedział Państwu umowę kredytową, rozpoczął bądź prowadzi już egzekucję zapraszamy do kontaktu. Pomagamy na każdym etapie sprawy.

   

  Pomagamy także klientom których wierzytelności kredytowe zostały sprzedane funduszom sekurytyzacyjnym i firmom windykacyjnym.

  Zapraszamy także na bloga, gdzie w wybranych wpisach znajdziecie Państwo obszerniejsze informacje dotyczące usług Kancelarii Bankowej

   

 • OFERTA

  W czym możemy Ci pomóc?

  Masz umowę kredytową i spłacasz kredyt?

   

  Masz kredyty indeksowany / waloryzywany kursem waluty obcej? Zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych o ustalenie bezskuteczności klazul indeksacyjnych / waloryzacyjnych i ‘odfrankowienie’ kredytu

  Spłacasz kredyt wg oprocentowania zmiennego ustalanego decyzją zarządu? Prowadzimy sprawy o uznanie za niedozwolone postanowienie umowne klauzuli uprawniającej bank do arbitralnych zmian stawek oprocentowania

   

  Twój bank pobrał od Ciebie wysokie składki i prowizje z tytułu?

   

  Ubezpieczeń kredytowych

  (§) niskiego wkładu własnego, (§) pomostowe, (§) tytułu prawnego do nieruchomości, (§) z tytułu ryzyka utraty wartości nieruchomości, (§) od wad prawnych nieruchomości, (§) odmowy wpisu hipoteki, (§) OC i na życie, (§) spłaty rat kredytowych i inne

   

  Programów kredytowych

  (§) Max Rata, (§) Mini%, (§) MiniMax, (§) Pół w dół, (§) Minispłata, (§) aneksy śr.NBP i inne

   

   

  Zajmujemy się także innymi zagadnieniami związanymi z umowami kredytowymi takimi jak

  zmiana zabezpieczenia, zwolnienie z długu.

   

  Jeżeli masz problem z bankiem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić skontaktuj się z nami!

   

   

 • Wyroki

  Wyroki Klientów Kancelarii Bankowej

  I C 3671/15

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Pierwsza wygrana Kancelarii Bankowej w 2015 roku w sprawie przeciwko mBank o zwrot składek UNWW z umowy zawartej w 2006 roku.

  Sąd uznaje, że fakt wykonywania przez kredytobiorcę zawodu doradcy finansowego skutkował pełną wiedzą na temat ubezpieczenia niskiego wkładu, tym samym uznał, że postanowienie regulujące konieczność ponoszenia składek UNWW, nie naruszało interesów kredytobiorcy i dobrych obyczajów. Powódka poza naruszeniem dobrych obyczajów i interesów konsumenta, kwestionowała także min skuteczne zgłoszenie do ubezpieczenia umowy kredytowej i brak kauzy do obciążania jej kosztami UNWW. Bank nie zdołał wykazać, że umowa została skutecznie zgłoszona. Sąd zasądził na rzecz Powódki kwotę 13 622,86 zł. Wyrok jest prawomocny.

  XXVII Ca 3671/16

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  Sąd Okręgowy odmiennie do Sądu I instancji (I C 3671/15) potwierdza abuzywny charakter postanowienia UNWW i wskazuje jednoznacznie, że dla abuzywności klauzuli UNWW bez znaczenia pozostaje okoliczność wykonywania zawodu doradcy finansowego przez Powódkę. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazuje, że ze znanych Sądowi spraw wynika, że także pracownicy pozwanego, zajmujący się sprzedażą kredytów hipotecznych nie mieli pełnej wiedzy na temat szczegółów ubezpieczenia NWW.

  Sąd oddala apelację Powódki w części dotyczącej odsetek od pobranych składek od dnia wezwania do zapłaty, wskazując, że złożenie wezwania w placówce Aspiro (podmiot należący do pozwanego) nie jest równoznaczne ze złożeniem wezwania bezpośrednio pozwanemu, a tym samym podtrzymuje wyrok I instancji zasądzający zwrot wszystkich pobranych składek wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

  I C 1575/16

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Wyrok w sprawie o zwrot składek UNWW z umowy zawartej z mBank w 2010 roku. Ze względu na zmianę treści klauzuli dotyczącej UNWW i rozszerzenie jej o dodatkowe postanowienia zamieszczone w Regulaminie kredytowym, a tym samym brak tożsamości normatywnej (podobieństwa) do klauzuli zawartej w rejestrze UOKIK, pozew zawierał dodatkowe zarzuty mające wykazać brak jednoznaczności postanowienia oraz naruszenie interesów konsumenta, także z uwzględnieniem zmienionej treści postanowienia. W tej sprawie sąd zasądził odsetki od daty pobrania składek. Wyrok nie jest prawomocny.

  I Nc 2334/17

  Sąd Rejonowy w Piasecznie

  W dniu 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał nakaz zapłaty kwoty 42 925,51 zł na rzecz naszego Klienta, kredytobiorcy Raiffeisen Bank Polska S.A. Złożony pozew był pozwem o zapłatę, a zarzuty w nim zawarte koncentrowały się przede wszystkim na nieważności umowy kredytowej indeksowanej kursem CHF, jako sprzecznej z przepisami prawa oraz naruszającej zasady współżycia społecznego. W dalszej kolejności podnoszone były zarzuty abuzywności klauzul indeksacyjnych. Na zasądzoną kwotę składały się raty kredytu zapłacone przez powoda w okresie do 12.2009 roku. Zasądzając powyższą kwotę na rzecz Klienta Sąd uznał za zasadne zarzuty dotyczące nieważności umowy kredytowej. Bankowi przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

  I C 498/17

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Pierwsza sprawa przeciwko mBank o zwrot składek z UNWW z umowy zawartej w 2010 roku, w której bank nie wnosi apelacji od wyroku Sądu I instancji. Wraz z upływem terminu na wniesienie apelacji wyrok Sądu I instancji jest prawomocny.

  Pozew został złożony 27.02.2017 roku, wyrok zapadł w dniu 13 czerwca 2017 roku. Sąd zasądził na rzecz Powoda zwrot wszystkich składek UNWW, tj. kwotę 15.106,03 zł jednocześnie oddalając powództwo w części dotyczącej odsetek liczonych od dnia pobrania składek do dnia zapłaty.

  I C 2743/17

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Sprawa przeciwko mBank o zwrot składek UNWW z umowy zawartej w 2010 roku. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, 6 miesięcy od daty złożenia pozwu.

  Sąd oddalił wniosek strony mbanku o przesłuchanie kredytobiorcy i zasądził odsetki od dnia pobrania każdej ze składek.

  Jednocześnie sąd stwierdził brak interesu prawnego w ustaleniu bezskuteczności klauzuli UNWW na przyszłość, a tym samym uznał, że o ile bank pobierze kolejną składkę, Powódce przysługiwać będzie prawo do wystąpienia z pozwem o zapłatę.

  I C 1990/16

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Sprawa przeciwko mBank o zwrot składek UNWW z umowy zawartej w 2007 roku. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, 6 miesięcy od daty złożenia pozwu. Sąd zasądził zwrot wszystkich składek na poczet UNWW z odsetkami od dnia w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu do zapłaty.

  I C 323/17

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Sprawa przeciwko mBank o zwrot składek UNWW z umowy zawartej w 2007 roku. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, 5 miesięcy od daty złożenia pozwu. Sąd zasądził zwrot wszystkich składek na poczet UNWW z odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

  I C 425/17

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście

  Sprawa przeciwko mBank o zwrot składek UNWW z dwóch umów zawartych w 2007 roku. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, 4 miesięcy od daty złożenia pozwu. Sąd zasądził zwrot wszystkich składek na poczet UNWW z odsetkami od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu.

  AB 852/16

  Orzeczenie Arbitra Bankowego

  Złożony do Arbitra Bankowego wniosek o wszczęcie postępowania dotyczył składki na UNWW pobranej przez bank Millennium w 2013 roku. Zarzuty przedstawione we wniosku nie dotyczyły abuzywności postanowienia UNWW, bowiem Arbiter Bankowy nie uznaje klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego za postanowienie naruszające dobre obyczaje i interes konsumenta, a tym samym nie zasądza na rzecz Klientów innych składek niż te pobrane na rzecz innego ubezpieczyciela niż wskazany w umowie kredytowej. Nadmienić należy, że bank Millennium mając świadomość tego uchybienia i skutków w postaci konieczności zwrotu wybranych składek, powrócił do kontynuowania ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym wskazanym w umowach kredytowych.

  AB 381/16

  Orzeczenie Arbitra Bankowego

  Złożony do Arbitra Bankowego w dniu 10.04.2016 roku wniosek o wszczęcie postępowania dotyczył części składki na UNWW w wysokości 8.000 zł, pobranej przez bank Millennium w 2013 roku.

  Bank nie uznał zarówno reklamacji jak i roszczeń Klientów zawartych we wniosku. Po przeprowadzeniu postępowania w dniu 20.05.2016 roku Arbiter wydał orzeczenie i zasądził na rzecz Klientki kwotę składki wskazaną we wniosku.

  AB 1317/16

  Orzeczenie Arbitra Bankowego

  Na skutek wniosku o wszczęcie postępowania przez Arbitrem bank Millennium zwrócił Klientowi składkę UNWW w wysokości 3.420 zł, pomimo wcześniejszego oddalenia reklamacji Klienta.

  Wniosek o wszczęcie postępowania został złożony w dniu 14.12.2016 r. Bank uznał roszczenie, bez przeprowadzania pełnego postępowania arbitrażowego i w dniu 30.12.2016r. dokonał zwrotu pobranej składki wraz z odsetkami od daty złożenia reklamacji.

  AB 491/17

  Orzeczenie Arbitra Bankowego

  Na skutek wniosku o wszczęcie postępowania przez Arbitrem bank Millennium zwrócił Klientowi składkę UNWW w wysokości 4.268 zł, pomimo wcześniejszego oddalenia reklamacji Klienta.

  Wniosek o wszczęcie postępowania został złożony w dniu 01.06.2017 r. Bank uznał roszczenie, bez przeprowadzania pełnego postępowania arbitrażowego.

  AB 769/17

  Orzeczenie Arbitra Bankowego

  Na skutek wniosku o wszczęcie postępowania przez Arbitrem bank Millennium ma zwrócić Klientowi składkę UNWW w wysokości 9.365 zł, pomimo wcześniejszego oddalenia reklamacji Klienta.

  Wniosek o wszczęcie postępowania został złożony w dniu 20.09.2017 r. Bank odmiennie do dwóch wcześniejszych wniosków w odpowiedzi na pismo Arbitra, zanegował roszczenie Klientów.

  XXVII Ca 165/17

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  Sąd Okręgowy potwierdza abuzywny charakter postanowienia UNWW zawartego w umowie z 2010 roku.

  Sąd odmiennie od Sądu I instancji uważa, że odsetki należne są od wezwania banku do zapłaty, nie zaś od dnia pobrania składek. 

 • BLOG

   

   

  W dni 30 sierpnia 2017 roku, Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał nakaz zapłaty, w którym nakazał...
  W dniu dzisiejszym w Sądzie Okręgowym zapadł prawomocny wyrok dotyczący sprawy kredytobiorcy...
  Jeżeli Twój kredyt zabezpieczony jest wekslem własnym 'in blanco', koniecznie przeczytaj nasz...
  Chcesz wystąpić do sądu o odfrankowienie swojej umowy kredytowej z bankiem? Od czego zacząć?...
  Chcesz wystąpić do sądu o odfrankowienie swojej umowy kredytowej z bankiem? Od czego zacząć? Poni...
  Od 10 stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich....
  Jesteś kredytobiorcą frankowym i myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Zastanów się dwa...
  W ostatnim czasie pojawiły się nowe, korzystne dla frankowiczów wyroki. To kolejne sprawy, w kt...
  Skontaktuj się z Kancelarią za pomocą formularza kontaktowego >> lub zadzwoń do nas 22 241 45 91 ...
  Jaki wpływ na polskie sądy może mieć opinia Rzecznika TSUE? Co będzie oznaczać dla polskich...
  More Posts
 • WSPÓŁPRACA

  Z KANCELARIĄ BANKOWĄ

  Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w sprawach związanych z roszczeniami Klientów wynikającymi z umów zawartych z bankami i procesach sądowych z powództwa banków i funduszy sekurytyzacyjnych. Radca prawny Kancelarii Bankowej Magdalena Biniak i współpracujący z Kancelarią adwokaci to osoby z doświadczeniem w sporach sądowych i prawie bankowym. Jako jedyni łączymy doświadczenie prawne z bankowym i nie zawsze wykorzystujemy je na bezpośrednio na sali sądowej. Prowadzimy z bankami także mediacje i negocjacje, których celem jest zawarcie ugody satysfakcjonującej dla Klienta.

   

  Oferta Kancelarii Bankowej skierowana jest do Klientów banków oraz firm pożyczkowych. Klient po zgłoszeniu sprawy i dostarczeniu wymaganych dokumentów otrzyma informację zawierającą ocenę treści dokumentacji kredytowej, pod kątem interesującej go czynności z katalogu spraw Kancelarii Bankowej. Do analizy dokumentów nie jest wymagane ujawnienie danych osobowych ani danych dotyczących nieruchomości.

   

  Prowadzenie sprawy wymaga podpisania umowy z Kancelarią Bankową oraz pełnomocnictwa do czynności związanych z przeprowadzeniem próby ugodowej, mediacji oraz reprezentacji w sądzie.

 • Zespół

  Zespół Kancelarii Bankowej i Radcy Prawni

  Magdalena Czarnecka

  Radca Prawny Filip Łach

  Radca Prawny Piotr Zygmunciak

  Radca Prawny Magdalena Biniak

  Magdalena Czarnecka
  Radca Prawny Filip Łach
  Radca Prawny Piotr Zygmunciak
  Radca Prawny Magdalena Biniak
 • KONTAKT

  KANCELARIA BANKOWA

   

  Przyjmujemy od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

  W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  Na spotkania zapraszamy na ul. Dobrą 11 lok. 6 w Warszawie

   

  tel. 22 241 45 91

  e-mail: biuro@kancelariabankowa.pl

   

   

  Obsługujemy Klientów z całej Polski

   

   

  Rachunek bankowy

  Raiffeisen Bank Polska S.A.

  17 1750 0012 0000 0000 3605 1108

   

  Adres rejestrowy: ul. Dobra 11 lok. 6, 00-384 Warszawa

  KRS: 0000549463, NIP: 9512390196

   

 • Szczegóły Twojego problemu

  Bank jest jak Goliat, my jesteśmy jak Dawid.

All Posts
×