Return to site

Nieważne 

KLAUZULE INDEKSACYJNE 

- wyroki sądów

Które klauzule indeksacyjne - waloryzacyjne zostały uznane przez sądy za niedozwolone postanowienia umowne? Jakie postanowienia i których banków znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa UOKIK? Chcesz być na bieżąco - zaglądaj do tego wpisu. Będziemy aktualizować informacje dotyczące kolejnych klauzul przeliczeniowych uznanych za abuzywne.

Poniżej klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych oraz sygnatury spraw indywidualnych, dotyczące spraw kredytów 'frankowych'.

broken image

Bank DnB Nord Polska S.A.

Nr wpisu 6380

"Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy."

Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 05.09.2013 r. sygn.akt XVII AmC 8868/12
Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 25.06.2014 r. sygn.akt VI ACa 1930/13

Millennium Bank S.A.

Nr wpisu 3178

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

Nr wpisu 3179

„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”

Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14.12.2010 r. sygn. akt XVII AmC 426/09
Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 21.10.2011 r. sygn. Akt VI Aca 420/11

mBank S.A. (poprzednio BRE Bank S.A.)

Nr wpisu 5743

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50″

Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 26.01.2011 r. sygn. akt XVII AmC 1531/09
Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 07.05.2013 r. sygn. akt VI ACa 441/13
 

"(...). Przeliczenia na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu."

Nieprawomocny jeszcze wyrok z dnia 19.04.2016 r., Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII 2939/14

Bank BPH S.A. 

(klauzula z wzorca umowy GE Money Bank S.A.)

Nr wpisu 5622

,,Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy - kalendarzu spłat na rachunek Banku nr (...), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”

Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 03.08.2012 r. sygn. akt XVII AmC 5344/11
Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 18.09.2013 r. sygn. akt VI ACa 1600/12
 

Kontrola incydentalna

Polbank (Raiffeisen Bank Polska)

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2017, II C 920/15

Polbank (Raiffeisen Bank Polska)

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie z dnia 21.04.2017, VI C 114/16

Polbank (Raiffeisen Bank Polska)

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.03.2017, XXV C 1934/16

Sąd oddalił powództwo banku o zapłatę. Pozew dotyczył umowy kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że bank nie wykazał w pozwie, że dochodzi wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej. Uznał klauzule indeksacyjne zawarte w umowie, za klauzule niedozwolone, czyli niewiążące kredytobiorcy. Jednak jednocześnie przyznał, że brak podstaw by uznać umowę kredytową za nieważną

Getin Bank (Getin Noble Bank)

wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku, z dnia 13.03.2017, I C 1364/15

Sąd oddala powództwo banku o zapłatę, wskazując zarówno na brak związania klauzulami indeksacyjnymi jako klauzulami o charakterze niedozwolonym, jak i na sprzeczność umowy kredytu indeksowanego z ustawową konstrukcją kredytu.

ING Bank Śląski

wyrok Sądu Rejonowego Katowice Zachód w Katowicach z dnia 21.12.2016, sygn.akt I C 564/16

Sąd w niniejszej sprawie orzekł o abuzywnym charakterze klauzul indeksacyjnych zastosowanych w umowie kredytu indeksowanej kursem CHF i zarządził zwrot części zapłaconych rat. W tej sprawie sąd jednoznacznie wypowiedział się o ustawie antyspreadowej, wskazując, że "nie uchyla ona abuzywnego charakteru postanowień umowy kredytu". Sąd nie podziela stanowiska opartego na poglądzie wyrażonym przez SN w sprawie IV CSK 362/14. Jednocześnie sąd prawidłowo przyjął, że brak jest podstaw, by w miejsce niewiążących klauzul umownych wprowadzać inny miernik wartości. Klauzule niedozwolone cechuje brak mocy wiążącej od chwili zawarcia umowy a ich wyeliminowanie z umowy nie powoduje, jak próbował wykazać pozwany bank, zmiany charakteru zobowiązania.

Getin Bank (Getin Noble Bank)

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 25.01.2017, sygn.akt I C 1750/16

Sąd uznał, że zawarta przez strony umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna, jako sprzeczna z bezwzględnie obowiązującym prawem. Wskazał na sprzeczność z art. 69 prawa bankowego, które mówi o obowiązku zwrotu przez kredytobiorcę kwoty udostępnionego kredytu, ale nie tylko. Wg sądu kształtowanie zobowiązania kredytobiorcy w sposób dowolny, a za taki należy uznać stosowanie własnych kursów kupna/sprzedaży sprzeciwia się naturze stosunku prawnego i jest niedopuszczalne.

Polbank EFG (Raiffeisen Bank Polska)

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście z dnia 15.02.2017

Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za ważną, ale pozbawioną mechanizmu indeksacyjnego. Tym samym uznał, że umowę należy wykonywać jak umowę w złotych oprocentowaną wg stawki LIBOR CHF. Zasądził od banku zwrot kwoty 51.000 zł na rzecz kredytobiorcy. Wyrok nie jest prawomocny.

Kredyt Bank (BZ WBK)

wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15.11.2016, sygn.akt I C 1453/16

Sąd oddalił powództwo banku o zapłatę. Bank nie złożył apelacji. Wyrok jest prawomocny.

PEKAO

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.12.2016, sygn.akt III C 75/16.

Powództwo przeciwegzekucyjne, czyli sprawa o pozbawienie bankowego tytułu egzekucyjnego klauzuli wykonalności. Sąd uznaje umowę kredytu denominowanego w walucie obcej za umowę nieważną i uznaje szereg zarzutów postawionych w pozwie. Sprawa wyjątkowa głównie ze względu na różnorodność zarzutów oraz wyjście poza szablon argumentu o abuzywności klauzul waloryzacyjnych.

BGŻ

wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, z 13.07.2016, sygn.akt I C 916/16, oddalone powództwo banku o zapłatę, kredyt denominowany w walucie CHF

Santander Consumer Bank

wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, z 01.08.2016, sygn.akt XIV C 2227/15

Santander Consumer Bank

wyrok Sądu Rejonowego w Świeciu, z 28.06.2016, sygn.akt I C 145/16

mBank

wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście, z 19.07.2016, sygn.akt VIII C 2064/15

Millennium Bank

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, z 22.08.2016, sygn.akt III C 1073/14

Sąd uznał umowę zawartą z bankiem Millennium za nieważną. Sąd w tym postępowaniu potwierdził, że jest związany prawomocnym wyrokiem SOKiK, sygn. akt XVII AmC 426/09, stwierdzającym abuzywny charakter klauzul przeliczeniowych zawartych we wzorcu umownym stosowanym przez bank. Jednocześnie stwierdził, że postanowienia przewidujące indeksację kredytu określają główne świadczenie stron. Ich wyłączenie z umowy uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Consumer Santander Bank

wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, z 20.07.2016, sygn.akt XIV C 2126/15

Sąd uznał klauzulę indeksacyjną zawartą w umowie, za klauzulę niedozwoloną, czyli niewiążącą klienta od momentu zawarcia umowy kredytowej. Kredyt nie jest więc kredytem indeksowanym kursem waluty obcej, ale kredytem w złotych. Na rzecz klienta zasądzona została kwota ponad 50 000 zł jako świadczenie nienależne.

Wyrok jest prawomocny - II Ca 2200/16.

mBank

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, z 29.04.2016, sygn.akt VI C 1713/15

Wyrok zapadł 29 kwietnia 2016 r. Sąd uznał, że tak określona w umowie kredytowej waloryzacja do waluty obcej nie wiąże konsumenta. Jednocześnie utrzymana została w mocy umowa kredytowa w pozostałym zakresie. Sąd uznał, że stosowane przez bank postanowienia umowy w zakresie przeliczania kwoty kredytu i rat na walutę obcą są postanowieniami niedozwolonymi, ponieważ bank nie określił sposobu ustalania kursu i zastrzegł sobie możliwość ustalania tego kursu jednostronnie. Na tej podstawie – tytułem zwrotu świadczenia nienależnego – zasądzono od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę blisko 20 000,00 PLN odpowiadającą różnicy pomiędzy rzeczywiście pobranymi ratami spłaty a ratami, które miał prawo pobrać bank, gdyby nie stosował niedozwolonych postanowień.

Wyrokiem z dniem 22.06.2017 r. Sąd Odwoławczy zmienił wyrok sądu I instancji i oddalił powództwo Klienta. Więcej o wyroku Sądu Odwoławczego tutaj.

Getin Noble Bank 

wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, z 16.11.2015, sygn.akt I Ca 1302/15

Sąd uznał abuzywny charakter klauzul przeliczeniowych stosowanych przez Getin Noble Bank. Wyrok ma charakter wyroku wstępnego, który rozstrzyga sprawę co do zasady, czyli potwierdza brak ograniczeń dla swobody banku przy ustalaniu kursów walutowych, na potrzeby rozliczeń umowy kredytu indeksowanego kursem waluty obcej. Sąd nie przesądził jakie są skutki abuzywności, przyjmując różne możliwe warianty.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powództwa przeciwegzekucyjne o pozbawienie BTE wykonalności

Sąd Okręgowy w Kaliszu, wyrok z dnia 13.12.2016, sygn.akt I C 886/16 (mBank)

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 6.03.2017, sygn.akt III C 625/15

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 28.03.2017, sygn.akt III C 495/16 (mBank)

Sąd Okręgowy we Włocławku, sygn.akt I C 152/16 (Santander Consumer Bank)

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrok z dnia 08.09.2016 r. sygn.akt I ACa 288/16 (mBank)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wyrok z dnia 23.05.2016 r. sygn.akt I C 1293/13

Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrok z dnia 12.04.2016 r. sygn.akt XII C 2718/14

Sąd Okręgowy w Świdnicy, wyrok z dnia 02.07.2015 r. sygn. akt I C 749/15

Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z dnia 7.11.2014 r. sygn. akt I C 554/14 (mBank)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z dnia 29.12.2014 r. sygn. akt I C 201/12

KANCELARIA BANKOWA

Masz umowę kredytową indeksowaną, waloryzowaną lub denominowaną w walucie obcej? Napisz do nas >>

Zajmujemy się roszczeniami z umów kredytowych.

A jeżeli bank wypowiedział Ci już umowę skontaktuj się z nami. Podejmiemy skuteczną obronę!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego >> lub zadzwoń do nas 22 241 45 91

broken image